Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thứ ba - 29/11/2022 03:11 447 0
Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc triển khai thực hiện, tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo của đơn vị, nhất là các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị chủ rừng
Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc triển khai thực hiện, tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo của đơn vị, nhất là các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị chủ rừng
Theo đó, năm 2022 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã rà soát và ban hành Kế hoạch số 557/KH-CCKL ngày 13/9/2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kế hoạch này đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Đội KLCĐ & PCCCR và các đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, trong đó:
Phòng Hành chính - Pháp chế
Chủ động nghiên cứu, tiếp tục quán triệt trực tiếp các nội dung phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội KLCĐ & PCCCR và các đơn vị trực thuộc toàn văn nội dung văn bản Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước, Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước. Tham mưu cấp trên kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các cấp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu Lãnh đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vụ án tồn đọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.
Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên
Tham mưu Lãnh đạo triển khai thực hiện việc cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng; rà soát, xem xét các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện hoặc tham mưu thực hiện tốt công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất (đặc biệt là diện tích rừng do UBND cấp xã đang quản lý) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu cấp thẩm quyền thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng theo quy định tại Điều 22 của Luật lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan.
Phòng Sử dụng và Phát triển rừng
Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh diện tích các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trong kỳ Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu Lãnh đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời, xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư. Tham mưu Lãnh đạo báo cáo trình cấp trên kiên quyết không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định).
Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; cụ thể: Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ, tăng cường sức mạnh, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng nhất là các khu vực điểm nóng; phối hợp rà soát các vụ việc vi phạm pháp luật còn tồn đọng kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Thực hiện kiểm tra, tuần tra rừng thường xuyên, đột xuất; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã
Chủ động phối, kết hợp với Đài Truyền hình huyện tăng thời lượng đưa tin về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị, Đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Chủ động theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch của huyện, thị xã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với các đơn vị chủ rừng; báo cáo kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn và đề nghị các đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp với các Đoàn tuần tra, kiểm tra liên ngành, Đội KLCĐ & PCCCR, các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng. Thực hiện hiệu quả Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.
Các đơn vị Chủ rừng
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan. Ban hành quyết định phân công, giao cụ thể trách nhiệm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến từng cá nhân phụ trách. Kiên quyết giữ bằng được diện tích rừng tự nhiên hiện còn gắn với phục hồi rừng; kết hợp bảo vệ, phát triển rừng với bảo vệ môi trường; đảm bảo tăng độ che phủ rừng hàng năm. Chấp hành nghiêm túc việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên gắn với triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển rừng bền vững.
Trên đây là Bản tin Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, theo Kế hoạch số 557/KH-CCKL ngày 13/9/2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước.
Chi tiết các nội dung Kế hoạch số 557 tại

Tác giả bài viết: Hoàng Hoan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay2,239
  • Tháng hiện tại45,910
  • Tổng lượt truy cập2,014,394
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây