Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai - 31/10/2022 23:28 645 0
Triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch Lâm nghiệp của tỉnh trong Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến lược phát triển lâm nghiệp, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học; bảo đảm quản lý rừng bền vững các mặt trong cống tác bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; khai thác các dịch vụ từ rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hoá, lịch sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân.
Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Công văn số 5412/BNN-TCLN ngày 17/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022;
Căn cứ Công văn số 2586/UBND-KT ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu:
1. Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành Lâm nghiệp tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp.
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
2. Chi cục Kiểm lâm
- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch Lâm nghiệp của tỉnh trong Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến lược phát triển lâm nghiệp, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học; bảo đảm quản lý rừng bền vững các mặt trong cống tác bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; khai thác các dịch vụ từ rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hoá, lịch sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân.
- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã thực hiện hoặc tham mưu thực hiện tốt công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo quy định, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng đều có chủ rừng thực sự.
- Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực hiện chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2022; triển khai cho các đơn vị chủ rừng đăng ký chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo đúng quy định.
- Phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình; tổng hợp, cân đối, tham mưu trình cấp thẩm quyền bố trí, phê duyệt nguồn vốn thực hiện Chương trình; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Chủ động rà soát việc triển khai hoặc tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách mà Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt, đôn đốc tại Mục I, Công văn số 5412/BNN-TCLN ngày 17/8/2022; phải đảm bảo các nội dung được triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả.
* Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đề nghị thực hiện lồng ghép, phối hợp với các Chương trình, Dự án khác theo quy định nhằm huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các Chương trình.
3. Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã là cơ quan chuyên ngành về Lâm nghiệp cấp huyện; là thành viên thường trực Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện, có trách nhiệm thực hiện và tham mưu thực hiện các nội dung cụ thể sau:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thị xã rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV huyện, thị xã theo quy định. Đồng thời, xem xét các nội dung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cấp huyện, thị xã nhằm điều chỉnh hoặc ban hành Quy chế mới thay thế cho phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh các trường hợp mua, bán, chuyển nhượng rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật; xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.
- Theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch của huyện, thị xã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp cho người dân, về vai trò, giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, vai trò của rừng đối với giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ và lưu giữ các-bon, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ quốc phòng và an ninh của rừng. Qua đó, nâng cao nhận thức về phát triển rừng bền vững, rừng trồng gỗ lớn có năng suất, chất lượng cao, sử dụng lâm sản có nguồn gốc hợp pháp và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.
4. Các đơn vị chủ rừng
- Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên; đảm bảo cơ cấu 03 loại rừng hợp lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo đúng các phương án, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (100% diện tích rừng của các Ban QLRĐD, QLRPH và các chủ rừng là tổ chức thuộc các thành phần kinh tế được quản lý hiệu quả). Đồng thời, chủ động rà soát, đăng ký chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 theo quy định.
- Thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để nuôi dưỡng, làm giàu rừng tự nhiên, trồng rừng tập trung; quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng; thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng và các khu rừng có tính đa dạng sinh học cao.
- Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chuyên ngành và đơn vị có liên quan theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp cho người dân, nâng cao ý thức xã hội về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phòng chống chặt, phá rừng trái pháp luật.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập153
  • Hôm nay6,133
  • Tháng hiện tại159,239
  • Tổng lượt truy cập1,913,731
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây