Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ

Thứ hai - 31/10/2022 23:11 861 0
Chi cục Kiểm lâm nhận thấy cần thiết phải ban hành kế hoạch thay thế Kế hoạch số 1167/KH-KL nhằm đảm bảo thực hiện đúng cơ chế chính sách của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc đúng chuyên môn trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch số 82-KH/TU và Kế hoạch số 260/KH-UBND
Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Theo đó, ngày 29/12/2017 Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch số 1167/KH-KL nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát đến nay các nội dung của Kế hoạch số 1167/KH-KL đã có nhiều thay đổi về cơ chế chính sách sau khi Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng đã được sắp xếp lại.
Từ những thay đổi trên, Chi cục Kiểm lâm nhận thấy cần thiết phải ban hành kế hoạch thay thế Kế hoạch số 1167/KH-KL nhằm đảm bảo thực hiện đúng cơ chế chính sách của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc đúng chuyên môn trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch số 82-KH/TU và Kế hoạch số 260/KH-UBND, với các nội dung cụ thể của kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước và Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở Đảng, người đứng đầu đơn vị và toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; góp phần uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành vi sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế; bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để phát triển bền vững.
- Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - chuyên ngành lâm nghiệp; đồng thời, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững ngành lâm nghiệp.
2. Yêu cầu
- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước và Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Đội KLCĐ & PCCCR và các đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
- Hằng năm, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
Căn cứ nội dung Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chi cục Kiểm lâm xác định các nhiệm vụ chung cần phải thực hiện, gồm:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
3. Điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng.
4. Tăng cường rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng.
5. Tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị rừng.
6. Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Trên cơ sở nhiệm vụ chung đề ra, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Phòng Hành chính - Pháp chế
- Chủ động nghiên cứu, tiếp tục quán triệt trực tiếp các nội dung phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội KLCĐ & PCCCR và các đơn vị trực thuộc toàn văn nội dung văn bản Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước, Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Hằng năm, chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Chủ động phối hợp với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội KLCĐ & PCCCR, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo xây dựng các tài liệu, tin bài, phóng sự, chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, bảo vệ rừng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của ngành để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, đưa công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.
- Tiếp tục tham mưu cấp trên kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các cấp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp với các Phòng và đơn vị có liên quan hoàn thành việc sắp xếp các Ban quản lý rừng theo quy định.
- Chủ động phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu xây dựng tham mưu triển khai Đề án về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
- Tham mưu Lãnh đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vụ án tồn đọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.
- Tham mưu Lãnh đạo thực hiện phối hợp với các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái pháp luật qua biên giới và gian lận thương mại trong hoạt động xuất, nhập khẩu gỗ… Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
- Chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu Lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện việc tăng cường quan hệ hợp tác trong quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái pháp luật qua biên giới tại các tỉnh giáp ranh Vương quốc Campuchia.
2. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên
- Tham mưu Lãnh đạo triển khai thực hiện việc cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Phối hợp với các Phòng chuyên môn chủ động rà soát các dự án, đề án, phương án, kế hoạch; tham mưu Lãnh đạo triển khai, chỉ đạo thực hiện theo quy định: Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển lâm nghiệp bền vững; Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030;…
- Hằng năm, phối hợp với các Phòng chuyên môn xây dựng các chương trình, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu triển khai thực hiện theo quy định sau khi được phê duyệt; tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Chủ động rà soát, xem xét các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện hoặc tham mưu thực hiện tốt công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất (đặc biệt là diện tích rừng do UBND cấp xã đang quản lý) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu cấp thẩm quyền thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng theo quy định tại Điều 22 của Luật lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- Phối hợp với các Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, cơ chế chính sách về lâm nghiệp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Kiểm lâm; lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng; cán bộ, công chức cấp xã.
- Tham mưu chỉ đạo và triển khai thực thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái theo đúng quy định của pháp luật.
3. Phòng Sử dụng và Phát triển rừng
- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh diện tích các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trong kỳ Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Chủ động tham mưu Lãnh đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; đồng thời, xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư.
- Tham mưu Lãnh đạo báo cáo trình cấp trên kiên quyết không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu Lãnh đạo đẩy mạnh công tác trồng rừng phòng hộ ven sông, vùng bán ngập, lòng hồ và rừng đầu nguồn; trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; trồng rừng tập trung; trồng rừng thay thế; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi, trồng bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ và phát triển rừng gắn với việc khai thác, sử dụng bền vững các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ từ rừng (lồ ô, tre, nứa…) và thông qua mô hình du lịch sinh thái, phát triển kinh tế dưới tán rừng.
- Phối hợp với các Phòng chuyên môn phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
- Phối hợp với các Phòng chuyên môn chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tăng cường quản lý đất quy hoạch lâm nghiệp.
- Chủ động nghiên cứu, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường với rừng sản xuất; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng suy thoái rừng.
- Chủ động rà soát, theo dõi, kiểm tra đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên và dự án chuyển đổi rừng sang trồng Cao su, sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với diện tích rừng trồng theo Chương trình 327 (Quyết định số 327-CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) và Chương trình 661 (Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ).
4. Đội KLCĐ & PCCCR
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; cụ thể:
- Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ, tăng cường sức mạnh, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng nhất là các khu vực điểm nóng, khu vực trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng, khai thác và các “Đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; phối hợp rà soát các vụ việc vi phạm pháp luật còn tồn đọng kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
5. Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã
- Chủ động phối, kết hợp với Đài Truyền hình huyện tăng thời lượng đưa tin về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị, Đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, phong tục, tập quán ở địa phương.
- Chủ động theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch của huyện, thị xã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với các đơn vị chủ rừng; báo cáo kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn và đề nghị các đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp với các Đoàn tuần tra, kiểm tra liên ngành, Đội KLCĐ & PCCCR, các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn được giao quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý.
- Trên cơ sở Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh, chủ động tham mưu chính quyền, cơ quan, tổ chức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hiệu quả Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.
6. Các đơn vị Chủ rừng
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
- Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan. Ban hành quyết định phân công, giao cụ thể trách nhiệm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến từng cá nhân phụ trách.
- Kiên quyết giữ bằng được diện tích rừng tự nhiên hiện còn gắn với phục hồi rừng; kết hợp bảo vệ, phát triển rừng với bảo vệ môi trường; đảm bảo tăng độ che phủ rừng hàng năm.
- Tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp; chủ động rà soát việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa quy hoạch và thực tế trên lâm phần được giao quản lý, trường hợp có sai khác thì phải kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đề xuất xử lý các vụ vi phạm pháp luật theo quy định; đề xuất thu hồi những diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, sử dụng trái pháp luật để trồng lại rừng.
- Chủ động phối, kết hợp với cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các “Đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên gắn với triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển rừng bền vững.
- Chủ động xây dựng và thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định, đảm bảo thực hiện hiệu quả.
- Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chuyên ngành và đơn vị có liên quan theo quy định.
* Ngoài những nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch này; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Đội KLCĐ & PCCCR, các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh, xác định nhiệm vụ có liên quan chủ động tham mưu, triển khai, thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1167/KH-KL ngày 29/12/2017 của Chi cục Kiểm lâm về việc thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Đội KLCĐ & PCCCR; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và các đơn vị chủ rừng tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động triển khai và tổ chức thực hiện theo quy định. Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), báo cáo năm (trước ngày 20/12) và báo cáo đột xuất về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch số 260/KH-UBND về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Đội KLCĐ & PCCCR; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và các đơn vị chủ rừng chủ động đề xuất, gửi Chi cục Kiểm lâm để xem xét điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.
4. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng nhiệm vụ phân công và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay597
  • Tháng hiện tại20,096
  • Tổng lượt truy cập1,947,948
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây