TT CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh.

 •   07/11/2022 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 •   31/10/2022 11:28:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch Lâm nghiệp của tỉnh trong Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến lược phát triển lâm nghiệp, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học; bảo đảm quản lý rừng bền vững các mặt trong cống tác bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; khai thác các dịch vụ từ rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hoá, lịch sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ

 •   31/10/2022 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm nhận thấy cần thiết phải ban hành kế hoạch thay thế Kế hoạch số 1167/KH-KL nhằm đảm bảo thực hiện đúng cơ chế chính sách của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc đúng chuyên môn trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch số 82-KH/TU và Kế hoạch số 260/KH-UBND

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 •   01/11/2022 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có các loài chim hoang dã, di cư cũng như các vùng chim quan trọng (nếu có); ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư (nếu có) trên địa bàn tỉnh. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và các đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện.

V/v tăng cường công tác bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư trong mùa chim di cư.

 •   01/11/2022 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (sau đây gọi tắt là các đơn vị Kiểm lâm), các đơn vị chủ rừng và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản số 446/CCKL-QLBVR ngày 26/7/2022 của Chi cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
Hạt Kiểm lâm Đồng Phú chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng đối với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm Đồng Phú chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng đối với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.

 •   02/11/2022 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng PCCCR đối với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng và đồng thời rà soát các phương tiện, dụng cụ, cũng cố tổ đội PCCCR và phân công trực PCCCR tại cơ quan Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú
bù đăng1

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng và Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

 •   06/10/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 565
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước và Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh.
Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp và xâm nhập rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp và xâm nhập rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 •   06/04/2022 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 652
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng xâm nhập rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh và chủ động các biện pháp an toàn PCCCR. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Đội KLCĐ & PCCCR, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, các đơn vị chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung sau:
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 •   06/04/2022 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể:
Ảnh sưu tầm: Cây Cao su trồng trên đất lâm nghiệp

Thông tin về việc trồng cây Cao su trên đất lâm nghiệp không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

 •   25/01/2022 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/9/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 5620/BNN-TCLN về việc đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước về kết luật của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, văn bản nêu rõ việc trồng cây Cao su trên đất lâm nghiệp không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT có nêu cụ thể:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật

 •   06/10/2021 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các cấp. Trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1778 ngày 02/6/2021 chấn chỉ việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có rừng, các đơn vị chủ rừng. Cụ thể: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đầy đủ các nội dung quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước tại Khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2007 cho UBND tỉnh.
Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay1,969
 • Tháng hiện tại13,878
 • Tổng lượt truy cập596,486
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây